برگزاری دوره‌های آموزشی مرتبط

در دنيای پيشرفته و متحول امروز، آموزش به عنوان عاملی استراتژيك مطرح است و جايگاه بسيار مهم آن در عرصه پيشرفت و گسترش علم و دانش بشری كاملاً متمايز است. امروزه كيفيت آموزش و بهره‌گيری از روش‌های نوين آن عامل اساسی در يادگيری سريع و انتقال تجربيات و تكنولوژی محسوب مي‌شود. در اين بين، سرمايه انسانی به عنوان عاملی مهم مطرح بوده و جايگاه آن به عنوان طراح، سازنده و پردازنده سيستم‌های عملياتی بيش از پيش نمايان می‌شود. واحد آموزشی اين شركت اميدوار است با ارائه دوره‌های آموزشی با سطح كيفی بالا، بتواند گره‌ای از مشكلات موجود در صنعت كشور را براي مهندسان، متخصصين و كارشناسان درگير در پروژه‌ها بگشايد و يا با توجه به امكانات موجود، راهكارهای جديدی جهت نيل به اهداف تعريف شده را ارائه نمايد. هدف واحد آموزشی اين شركت، افزايش توانايی طراحی، كنترل كيفيت، بازرسی و آشنايی با مفاهيم نوين صنعت امروز در زمينه‌های مختلفی چون صنعت نفت و گاز، دريايی و … است. اين شركت علاوه بر صدور گواهينامه پايان دوره آموزشی آی جی اس، در زمينه صدور گواهينامه آموزشی با شركت‌های بين‌المللی نيز همكاری مي‌كند كه در صورت درخواست شركت‌های متقاضی برای دريافت گواهينامه بين‌المللی امكان صدور گواهينامه از طرف اين شركت نيز وجود دارد.